بایگانی ریلی

آشنایی با فرم ها و دفاترمورد استفاده در بایگانی: ۱ -فرم فهرست اسنادومدارک پرونده (فرم محتویات پرونده) هر سند و […]

کتاب/کتابخانه

آیین نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحای آنها: ماده اول- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت […]

کمد بایگانی

توانایی بایگانی انواع نامه ها آشنایی با انواع نامه های اداری : صادره – وارده مفهوم نامه ی اداری : […]

بایگانی ریلی

- تعاریف در آتش نشانی : - تعریف پیشگیری: کلیه اقداماتی که در جهت جلوگیری یا کاهش وقوع حادثه انجام […]

بایگانی متحرک

فرم جایگزین پرونده های انتقالی از این فرم زمانی استفاده می شود که تعداد ی از پرونده ها بنا برعلل […]

سیستم ریلی مکانیکی

مراحل گزارش نویسی: طبق کتب معتبرگزارش نویسی ,مراحل چهار گانه زیر در تنظیم هر نوع گزارش ضروری است: الف:مرحله تهیه […]

قفسه بایگانی

تعریف گزارش: گزارش عبارت است از :«انتقال اطلاعات به مقام بالاتر جهت اتخاذ وتصمیم یا استفاده علمی فنی یا اداری […]

حفاظت از اسناد و مدارک

عوامل مختلفی باعث از بین رفتن و غیرقابل استفاده شدن اسناد و مدارک در آرشیوها و بایگانی ها می گردد […]